Architectuur en Stedenbouw

vormen de achtergrond van ons leven

Visie op de kwaliteit van de samenleving

Basic Ruimtelijke Ordening

In de loop van de jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat onze maatschappij en ruimtelijke ordening zich fundamenteel in de verkeerde richting heeft ontwikkeld. En dan bedoel ik niet de stikstof, milieu en klimaatsituatie maar het diepere fundament, waar ook (de woning) schaarste in brede zin aan gekoppeld is.

Deze web-site is een zoektocht hier gedachten, woorden en praktische eenvoudige oplossingen voor te vinden. -

De koppen (Maatschappij Visie, Inspiratiebronnen Architectuur, Sociologie en Persoonlijke Inspiratie) gaan over de analyse en oplossingsrichting van die zoektocht.
De koppen (Het Gebouw, De Woonwijk en De Regio) is mijn vertaling naar de praktijk.

Dat klinkt misschien uitzichtloos, maar dat is het niet.
Met relatief eenvoudige en pijnarme middelen kunnen we hier geleidelijk uitkomen.

Voor architectuur visie en manier van werken

Nog meer woningen in de stad ?
Is dit een doordacht plan of de macht der gewoonte ?

Er zijn meerdere oplossingen voor het huisvestingsprobleem.
Als eerste woningen bouwen in provincies die juist behoefte hebben aan nieuwe bewoners en waar er genoeg ruimte is, zelfs leegstand. En wat te denken van de leeggestroomde gebieden in Europa ?

Denk aan o.a. Oost Groningen, Zeeuws Vlaanderen, delen van Drenthe, maar ook aan platteland van Frankrijk, Spanje en Italië en andere streken die leiden onder bevolkingskrimp.

VERSPREIDEN BEVOLKING

Basis voor oplossing van onze ruimtelijke, sociale, milieu en logistieke problemen.

Willen we bovenstaande problemen fundamenteel aanpakken zullen we moeten stoppen met grootschalig bouwen bij grote steden. Daarna zal er ruimte gecreëerd kunnen worden in de dichtbevolkte gebieden. Dan is er meer ruimte om te leven, natuur en minder behoefte aan reizen, andere logistieke stromen en verdampt onze milieu-problematiek !

Ruimtelijke Ordening

Nieuwe gebiedsinvullingen steeds complexer ?
Zijn we echt blij met resultaten ?

Zie je in toenemende mate knelpunten in bestaande en zelfs in nieuw ontwikkelde gebieden ?

Doen ze niet matig recht aan de schoonheid v.h. leven ?
Zijn het niet vaak doodse gebieden ?
Voorspelbare monoculturen ?
Wat zijn de gevolgen ?

Economisch
Milieubelasting
Sociale spanningen
Verdozing van een gebied
Te weinig ruimte voor recreatie
Identiteit van een gebied verdwijnt
Overbelasting van de infrastructuur
Verdwijnen gevoel van ruimte en natuur

Is onze gebouwde Wereld wel zo efficiënt en doordacht ?

De Wereld van de Toekomst !
Pragmatisch, duurzaam en financieel haalbaar zijn de toverwoorden van onze tijd.
In veel opzichten denken we nog vanuit de oude ideologieën en de oude situatie van de vorige eeuw.
Dat is niet meer nodig en zit ons flink in de weg !

Het politiek links, rechts denken en de uniformiteit voorbij !

Van uniforme Maopak naar Maatpak

Er is veel meer aantrekkelijk maatwerk mogelijk in Architectuur, Stedenbouw en Planologie !

Alles wat we bouwen beinvloed en vormt de wereld om ons heen.
Het doet de mensen denken dat het zo hoort en niet anders kan.
©© Mao uit de Daily Mail

De Wereld van de Toekomst

Pragmatisch, duurzaam en financieel haalbaar zijn de toverwoorden van onze tijd.
Maar is onze gebouwde wereld wel zo efficiënt en doordacht ?
In veel opzichten denken we nog vanuit de oude ideologieën en de oude situatie van de vorige eeuw.
Dat is niet meer nodig en zit ons flink in de weg !

Het politiek links, rechts denken en de uniformiteit voorbij !

Van Maopak naar Maatpak

Er is veel meer aantrekkelijk maatwerk mogelijk in Architectuur, Stedenbouw en Planologie !

Alles wat we bouwen beinvloed en vormt de wereld om ons heen.
Het doet de mensen denken dat het zo hoort en niet anders kan.
©© Mao uit de Daily Mail

Ruimtelijke Oplossingen

Bestemmingen koppelen

Door functies (zoals wonen, werken en recreëren) in gebieden meer samen te voegen:

Is er minder ruimte nodig
Kun je meer in je directe omgeving doen
Hoeft er minder tussen die gebieden gereden te worden
Ontstaat er binding met een gebied en de mensen die er wonen

Denken vanuit een gebied

Door de eigenheid van een gebied (buurt, wijk, polder, dorp, stad of regio) en de mensen die daar samen leven als uitgangspunt te nemen:

Krijgt een gebied meer identiteit
Kun je het meer zelfvoorzienend maken
Voelen mensen zich er meer mee verbonden
Ontstaat er meer binding tussen de mensen die er wonen
Wordt het aantrekkelijker om er uit omgeving naar toe te gaan.

Denken vanuit groter verband

Door alles meer gelijkmatig over een groter gebied (regio, stedelijk gebied, land, continent en wereld) te verdelen:

Wordt ruimtelijke ordening minder complex
Ontstaat er veel meer een gevoel van ruimte
Kunnen we de samenleving eenvoudiger maken
Hebben mensen minder behoefte om zich te verplaatsen


EEN WIJK VERVLOCHTEN MET ZIJN OMGEVING

Bos, water, kassen en woonwijk versmelten inéén.

Wonen en Recreëren samen in Kinder en Familie PARADIJS !

Een alternatief voor de nieuwe wijk Vroondaal Zuid I. Op grens van het Westland (Monster) en Den Haag.
Een wijk waar je vanuit je voortuin kunt recreëren naar het omliggende bos en water.
Wonen in het bos en het bos in de wijk. Wonen tussen het water en water in de wijk.

Maatschappelijke en Ruimtelijke Gevolgen

Minder verkeer
Minder druk op milieu

Meer zelfvoorzienend
Makkelijker bestuurbaar
Volop ruimte voor mens, cultuur en natuur

Hechtere meer zelf sturende gemeenschappen

Een gebied met een duidelijke identiteit waar mensen zich thuis voelen

Conceptueel Denken

Opdrachten die vanuit conceptuele ideeën ontstaan.

Van Strandtent naar Paviljoen

Op gebied van Architectuur, Stedenbouw en Planologie
Op gebied van Architectuur, Stedenbouw en Planologie
Bij deze opdracht is een oude kleuterschool uitgebreid op het schoolplein en verbouwd tot kerk met een laagdrempelige open uitstraling te geven.
Het concept idee is een strandtent geworden. Want welk gebouw straalt nu meer ontspannenheid uit dan een strandtent ?
Bij deze opdracht is een oude kleuterschool uitgebreid op het schoolplein en verbouwd tot kerk. Om de kerk een laagdrempelige open uitstraling te geven is als uitgangspunt gekozen de kerk er niet als kerk te laten uitzien. Maar hoe dan wel ?
Het concept idee is een strandtent geworden. Want welk gebouw straalt nu meer ontspannenheid uit dan een strandtent ?
Voor het ontwerp (concept) idee is dit strandtent idee omgezet naar een Paviljoen gebouw, omdat dit beter past in oude dorpskern dan een strandtent. Het terras is nog niet aangelegd en zal met zijn schapenhek tussen de stevige palen van het gebouw, die ontspannen sfeer verder oproepen.

Architectuur

Gebouwen vormen Het Decor van ons leven.

Ze vormen letterlijk de achtergrond waarin we leven.
De vraag is of ze de kwaliteit van ons leven versterken of juist in de weg zitten ?

Het Nieuwe inpassen in Locatie

Veel nieuwbouw gebouwen hebben visueel nauwelijks
een verwantschap met de bestaande (gebouwde) omgeving

Ontwerp vraag: Een 'Schuurwoning' in 'Het Buitengebied'.
Randvoorwaarde: Groot volume kan alleen door veel aanbouwen.
Hoe kun je dan toch een eenheid krijgen zonder allemaal aanbouwsels ?
Een Mansarde kap, met geknikte dakvorm, komt in gebied vaker voor.
Zorgt voor veel bruikbare oppervlakte.
Voor de eenheid hebben we deze bij de aanbouwen herhaald.
De goten komen zo heel laag te zitten, wat veel oude schuren typeert.

Gebouwen

In hoeverre zijn ze een afspiegeling van onszelf ?

Zien we onszelf als individu, groep, vereniging of org. erin terug ?
Versterkt een gebouw onze identiteit, onze eigenheid ?
Durven we, in vormgeving en indeling ervan, onszelf te zijn ?

Voelen we er ons in thuis ?

Het Bestaande Transformeren

Juist de beperking van wat er al is, is voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

Specifieke problemen bij bestaande bouw bieden onverwachte kansen.
Bijvoorbeeld, zoals bij dit gebouw, met zijn ramen hoog in de gevel.
Hoe kun je hier een aantrekkelijke woning van maken ?
Bij deze gevel zijn de borstweringen onder de ramen er eenvoudig uit te zagen.
4 nieuwe simpele kozijnen voor de gevel geplaatst, dekken deze lelijke zaagsnede af.
De gevel krijgt op deze manier een getrapte klassieke uitstraling.
Bij nieuwbouw is dat kosten verhogend, bij bestaande bouw juist kosten besparend, met veel meerwaarde.

Gebouwen staan in een bepaalde omgeving

Willen we een gebouw als het ware verankeren in het gebied ?

Heeft de omgeving invloed op de verschijningsvorm van een gebouw ?
De omgeving kan in een gebouw doorlopen of met objecten erbuiten verbonden worden ?
(bomen, kunstwerken, open ruimtes, andere gebouwen, passerende mensen)

Door de omgeving bij ontwerp te betrekken past gebouw er beter in.
Het is een vorm van herhalen, geeft herkenning en 'mooi' effect !

Mensen in de buurt ervan, voelen er een connectie ermee.

Architectonische Rariteiten

De kwaliteit van Ontwerpen is niet te vangen in Logica

Creativiteit, op alle gebieden, opent nieuwe horizonten.
Het afwijkende, ongebruikelijke, onaffe, minderwaardige kan geplaatst in een andere contect verfrissend werken.

Gebouwen zijn meer dan een onderdak voor onze bezigheden.

JUIST DE secondaire functies van gebouwen maken ze echt waardevol

Een gebouw is veel meer dan de oppervlakte en inhoud.
Willen we het contact versterken tussen de mensen die er komen ?

Hoe komen mensen erin contact met elkaar ? Missen we intimiteit en sfeer in gebouwen ?

Veel glas maakt een gebouw nog niet sociaal of open.
Zie je leven erin of kijken we in een spiegel cq. zwart gat ?

Een gebouw is veel meer dan de oppervlakte en inhoud.
Willen we het contact versterken tussen de mensen die er komen ?

Hoe komen mensen erin contact met elkaar ? Missen we intimiteit en sfeer in gebouwen ?

Veel glas maakt een gebouw nog niet sociaal of open.
Zie je leven erin of kijken we in een spiegel cq. zwart gat ?


Als je in of aan een gebouw ziet dat er mensen zijn, komt het tot leven.
Hangt er iets persoonlijks buiten dat soms wordt vervangen ?
Een schilderij, een plant of boom of iets anders persoonlijks ?
En de belangrijkste: Zie je er mensen in ?

Onze stelling: Vrijheid is Gelimiteerd.

Onze stelling:
Vrijheid is Gelimiteerd.

Het alleen maar volgen van behoefte aan bijvoorbeeld Ruimte zal het gevoel van vrijheid niet verhogen.

Door iets meer te Reguleren en Regionaler te gaan denken komt er uiteindelijk meer leefruimte.

Add Your Heading Text Here

Architectuur, Stedenbouw en Planologie gaan over dat ruimte gebruik

chronische ruimte gebrek

Waarom willen we toch totale vrijheid ?

Waarom willen we overal alles kunnen doen ?

Waarom kruipen we zo dicht bij elkaar ?

Onze stelling: Vrijheid is Gelimiteerd.
(RESERVE!!!)

Onze stelling:
Vrijheid is Gelimiteerd.

Het alleen maar volgen van behoefte aan bijvoorbeeld Ruimte zal het gevoel van vrijheid niet verhogen.

Door iets meer te Reguleren en Regionaler te gaan denken komt er uiteindelijk meer leefruimte.

Architectuur, Stedenbouw en Planologie gaan over dat ruimte gebruik

chronische ruimte gebrek
(reserve!!!)

Waarom willen we toch totale vrijheid ?

Waarom willen we overal alles kunnen doen ?

Waarom kruipen we zo dicht bij elkaar ?

Hoe komen we dan aan meer ruimte ?

Door kleiner, hoger, dieper en complexer te bouwen ?

IK DENK HET NIET !
Meer techniek en wetenschap gaan onze problemen niet oplossen.

Dat zijn schijnoplossingen die ons steeds verder de narigheid inzuigen.

Het PROBLEEM ligt dieper

In onze Maatschappij is een vrij algemeen Unheimisch gevoel ontstaan.
Samengevatte vraag:

Waar hebben we nu gebrek aan ?

Ruimte
Identiteit
Infrastructuur
Gezond leefmilieu
Maatschappelijke stabiliteit

We hebben ook duidelijk behoefte aan een gezonde en stabiele Maatschappij
Ook dat heeft te maken met Ruimtelijke Ordening

Wat heeft Ruimtelijke Ordening met de Maatschappij te maken ?

RO geeft de mogelijkheid om op elk schaalniveau randvoorwaarden te scheppen die de Maatschappelijke problemen van onze tijd kunnen verkleinen

Essentieel daarbij is dat we de band met onze leefomgeving te versterken

Het is naar mijn overtuiging de enige mogelijkheid om het sociale kader te creëren die ons het gevoel geeft onderdeel van de maatschappij te zijn

Belangrijk daarbij is dat we in onze directe leefomgeving in principe alles kunnen doen.
Wonen, werken, recreëren samen met de mensen in hetzelfde gebied.
R.O. kan dat mogelijk maken. (PLAATJES)

En het ruimte probleem dan ?

Dat is er vooral in stedelijke gebieden
De trek naar de stad is vooral ontstaan tijdens de Industriële Revolutie
De Machines moesten letterlijk draaien

Dat hoeft niet meer
Daar zijn relatief maar weinig mensen voor nodig.
Dus wat houdt ons tegen om weer de ruimte op te zoeken ?
Als we ons weer gelijkmatiger over de planeet en landen verspreiden blijkt dat we geen ruimte probleem hebben.

Als we dat 'verspreiden' koppelen aan regionaal denken maakt dat onze Milieu, Logostieke en Ruimte problemen weer beheersbaar zijn

Dat geeft de lucht die we als mens en natuur nodig hebben

Door te meer te focussen op onze directe leefomgeving krijgen we ons gevoel van Vrijheid terug.